Derby

2 – 5 personer fra 10 år. Spilles uden terninger.

derby

Spillets idé

Derby går ud på at købe heste, med hvilke man kan deltage i vædeløbene. Desuden kan man erhverve sig interesser i de forskellige foretagender, der er knyttet til sporten, med det formål at være i besiddelse af så stor en formue efter løbenes og dermed spillet slutning. Man har mulighed for at vinde præmier på hestene samt få udbytte af de selskaber man ejer, og man kan spille i totalisatoren.

Spillets start

Man anbringer de røde chancekort og de blå galopkort med bagsiden opad i de dertil indrettede  felter på spillebrættet. Hestene opstilles i volten, som findes på brættet. De øvrige kort og pengesedlerne ordnes overskueligt og i æsken med markeringsbordet, som anbeinges foran spillederen.

Før spillet begynder, vælger hver deltager sin stald med tilhørende totalisatorfelt på brættet. Derefter tager man alle de hestekort , der lyder på 2-åringer, blander dem og lader hver deltager trække et kort.

Hver deltager får desuden 4 indsatsmærker, ét i hver værdi, samt et væddeløbsprogram.

Som startkapital må hver deltager låne 2.000 kr. af banken.  Lånet markeres på markeringsbordet, hvor kolonne A hører til stald A osv.

Første løb

 1. Se efter på hestekortet, hvilken farve hesten har , tag en hest af samme farve og placer den i startfeltet for 2-åringer.
 2. Betal anmeldelsesafgift ifølge væddeløbsprogrammet.
 3. Spil i totalisatoren ved at anbringe det ønskede antal indsatsmærker på én eller flere farver i totalisatorfeltet ud for din stald. Betal et tilsvarende beløb til banken.
  Marker totosyndikatet indsats (regnes for at være betalt) på markeringsbordet. Kontroller, at den eller de farver du spiller på deltager i løbet. Hver deltager må højst spille for 1.800 kr. i hvert løb.
 4. Betal forsikringspræmie, hvis du har råd og lyst, det er helt frivilligt, fordelene fremgår af forsikringsbeviset.
 5. Løbet starter! Dette markeres på markeringsbordets rundemarkering med en nål i nr. 1 Hestene flyttes så mange felter frem som angivet i feltet under 1 på hestekortet. Den deltager der har stald A begynder, herefter den deltager til venstre for.
 6. Anden runde markeres herefter på markeringsbordet og hver deltager flytter hesten det antal felter frem der er angiver under 2 på hestekortet.
 7. 12 runder er angivet på markeringsbordet og hestekortene, det vil som regel være tilstrækkeligt til at fuldføre et løb. Ellers begyndes blot forfra på hestekortet med antal felter under 1, 2, 3 osv. Markeringebordet begynder ligeledes forfra.
 8. Flere heste kan godt stå på samme felt. Dette har ingen indflydelse på spillet, og farverne gør det let at kende forskel på hestene.
 9. Chance- og Galopkort tages op af den deltager, der lander på et af de tilsvarende felter på galopbanen, og man følger anvisningen på kortet. Når kortet ikke længere er gældende, lægges det nederst i bunken med bagsiden opad.
 10. Tvinges man til at gøre udbetalinger under løbet, og man ikke har tilstrækkeligt med penge, kan man låne banken. Man kan ikke låne større beløb end nødvendigt, men dog beløb, som  findes angivet på markeringsbordet. Kun i tilfælde af disse “nødlån” kan man låne bebøb der er større end hvad der svarer til et trin på markeringsbordet. Hver enkelt deltagers samlede lån (saldo) skal altid kunne aflæses på markeringsbordet.
 11. Opløbet. Når en af deltagerne står i begreb med at flytte i mål, dvs. at feltantallet ifølge hestekortet er sådan, at man kan passere mållinjen, skal man, inden denne flytning foretages, trække et galopkort og følge dettes anvisninger. Der kan altså ske overraskelser i sidste øjeblik.
  Så snart en hest er nået i mål, standses løbet. Hestenes indbyrdes placering i forhold til mållinjen, er den rækkefølge de har fået i løbet. Hvis flere heste står på linje, regned rækkefølge efter tur i spillet.
 12. Odds angives af anden hests palcering i forhold til mållinjen. Aflæs tallet i banens inderkant ud for anden hests felt. Totalisatorgevinsternes størelse beregnes ved at gange hver enkelt deltagers indsats på vindende farve med odds-tallet. Totosyndikatets gevinst beregnes på samme måde og norteres på regnskabsblokken.
 13. Efter løbet. Banken udbetaler præmiesummer til hesteejere ifølge væddeløbsprogrammet og totalisatorgevinster, også ifølge staldtips.
  Deltagerne betaler renter til banken af deres lån ifølge markeringsbordet. Vindende hests sejer markeres også på markreingsbordet med en nål, der skal blive siddende, selv om hesten skifter ejer.
 14. Forberedelse til næste løb. Hvis man ikke har været alt for uheldig, har man forbedret sine finanser så meget, at man for alvor kan begynde at tænke på forretninger. For yderligere at øge mulighederne herfor, kan man tage et lån i banken. Dog kun så meget som næste trin på markeringsbordet viser.
  Man har ret til at købe:
  En hest, eller
  et selskab, eller
  en obligation, eller
  en aktie i Totosyndikatet, eller
  en Stjernejockey.
  Chance- og Gallopkortene samles sammen, blandes og lægges tilbage på deres palds på spillebrættet.
  Hestene stilles op til andet løb. Ejer man mere end én hest, kan man, om det ønskes, stille 2 heste op til start. Fortsæt som under første løb. Stald B begynder. I 3. løb begynder stald C osv.
 15. Har man 2 heste med i løbet, skal begge heste flyttes når man har tur. Hestene flyttes stadig efter tallene på hestekortene, og man bestemmer selv rækkefølgen. det kan være af stor betydning under opløbet, hvilken hest man vælger at flytte først, da det kan på virke odds.
 16. Vinder af spillet er den deltager, som efter 10. løb (derby) har den største formue i henholdsvis, heste, selskaber, obligationer og penge. Man kan forkorte spilletiden ved at sløjfe nogle af løbene. De løb der bedst kan udelades, er numrene 3, 4, 5, 7 og 9, da man så bibeholder løbene med de store præmiesummer. Aftale om en forkortet spilletid skal træffes, før spillet begynder.

Særlige bestemmelser

  1.  Væddeløbsprogrammet er vigtigt, og man bør følge med i det under løbene, så man kan planlægge sine forretninger med de kommende løb for øje. Det er også en fordel at være godt orienteret om nædte løb, i nogle af løb forekommer der  f.eks. handicap. Læs programmet nøje igennem mellem løbene. Programmet indeholder også en erindringsliste over, hvad man skal eller må gøre mellem løbene. Endvidere annoncerer de forskellige selskaber i programmet for ikke at blive glemt.

  2. Totosyndikatet er en tænkt storspiller, som gør indsats i hvert løb efter anvisninger på markeringsbordet. Ved køb af aktier kan man erhverve sig ret til andel i Totosyndikatets gevinster. Tidspunktet for uddeling bestemmes af chancekortene, og hver aktie giver ret til 10% af syndikatets samlede beholdning ifølge regnskabet. Udbetalinger til aktionæretne rundes nedad til nærmeste 100 delelige beløb.
   Hvis Totosyndikatets beholdning er under 10.000 kr.  finder der ingen udbetaling sted.
   Efter sidste løb foretages der udbetalinger efter ovenstående, og hvad der bliver til overs tilfalder den aktionær der har flest aktier. Har flere deltagere lige mange aktier, deles der ligeligt. Efter likvideringen af Totosyndikatet er aktierne værdiløse og tæller ikke med ved formueopgørelsen.

  3. Hestenes farver. Det kan godt ske, at 2 heste med samme farve, men med forskellige ejere, starter i samme løb. hestene er i så fald af forskellig årgang og løber derfor på hver sin bane, hvorfor fejltagelse er udelukket.

  4. Hestenes værdi stiger efter hver sejer. Se hestekortene og antal sejre på markeringsbordet.

  5. Højst 2 heste af samme ejer må anmeldes til hvert løb. Kontroller i programmet, at de opstillede heste opfylder betingelserne for at kunne deltag i løbet.

  6. Løbet annulleres. Hvis kun én enkelt hest anmeldes til start. Men er blot 2 heste anmeldt, gennemføres løbet, selvom hestene har samme ejer.

  7. Løbet afbrydes og totalisatorindsatsen tilbagebetales, hvis alle heste udgår af løbet. Anmeldesgebyr tilbagebetales ikke.

  8. Galopkort, som gælder en bestemt tid for en hest, anbringes bedst oven på det pågældende hestekort og lægges nederst i bunken når det ikke længere er aktuelt.

  9. Hestenes indbyrdes stilling i kurver afgøres ved, at man tænker sig den forreste linje i yderbanens felt forlænget ind til inderbanen.

  10. Stjernejockey kan købes af hvem som helst, men ingen deltager kan have mere end én stjernejockey. Den hest der rides af en stjernejockey, markeres ved at lægge stjernejockeykortet under hestekortet. En stjernejockey må ikke bytte hest under et løb.

  11. Forsikringer kan tegnes af hvem som helst, fordelene fremgår af forsikringsbeviserne.

  12. Obligationerne. Renter udbetales efter hvert løb.

  13. Køb og salg kan kun finde sted under et løb, når et chancekort giver adgang dertil.

  14. Lånerenter. Har man ikke kontanter til at betale forfladne renter, må man tage et nyt lån, men stadigvæk ikke større beløb end nødvendigt.

  15. Har man over 100.000 kr, i lån, ser det alvorligt ud . Man kan ikke opnå højere lån og må i givet fald sælge sine aktiver for at klare sine forpligtelser. – Er dette umuligt, må manudgå at spillet.

  16. Slipper bankens penge op, kan man låne af én eller flere deltagere.
Alga